xVeri.com'a hoşgeldiniz

xVeri.com, sizin için rastgele veriler oluþturur. Bu verileri, çeþitli dýþarý aktarma araçlarý ile veritabanýnýzda, programlarýnýzda vb. istediðiniz yerde kullanabilirsiniz.

xVeri.com beta aþamasýndadýr. Lütfen her türlü öneri ve fikrinizi iletiþim sayfasýndan bildiriniz.

»»» Hemen þimdi veri üretmeye baþlayýn... «««
1. Adým

Alanlarý ve tipleri belirleyin
2. Adým

Dýþarý aktarma yöntemini seçin
3. Adým

Ýstediðiniz bilgiler hazýr :)